Sınav Takvimi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret61278

SRC SORULARI

T.C.
ULAġTIRMA BAKANLIĞI
Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğü
KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ
MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI
(17 EYLÜL 2011)
YURTĠÇĠ YOLCU TAġIMACILIĞI
SÜRÜCÜ
SINAV SORULARI
SRC 2
(B)
Bu kitapçık 50 (elli) soru ve 12 (oniki) sayfadan oluĢmaktadır. Sınav süresi 60 dakikadır.
Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir
ADI:___________________________
SOYADI:___________________________
SRC 2
2
SRC 2
3
1) Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yolcu taĢımasında kullanılan, sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aĢmayan motorlu araçlara ne ad verilir?
A) M1 sınıfı
B) M2 sınıfı
C) N1 sınıfı
D) N2 sınıfı
2) Aracın su dolu derin bir çukura girmesi nedeniyle, fren balatalarının ıslanması halinde frenin tutunma özelliğinin azaldığı durumlarda aĢağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Fren balatalarının kuruması için beklenir.
B) Fren balatalarının kuruması için birkaç sefer kısa sürelerde hafifçe frene basılıp bırakılır.
C) Fren balatalarının kuruması için hız artırılır.
D) Fren balatalarının kuruması için hız azaltılır.
3) KavĢaklarda ilk geçiĢ kuralları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara geçiş hakkı vermek zorundadır.
B) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır.
C) Trafik yoğunluğu bakımından kolları eşit olan kavşakta soldaki araç sürücüleri sağdaki araca geçiş hakkı vermek zorundadır.
D) Motorlu araç sürücüleri lastik tekerlekli traktör ile iş makinesine geçiş hakkı vermek zorundadır.
4) Aksine bir iĢaret bulunmadıkça, sürücülerin bölünmüĢ yolların hangi bölümüne girmesi yasaktır?
A) Karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölüme girmek yasaktır.
B) Gidişe ayrılan kısmın en sol şeridine girmek yasaktır.
C) Gidişe ayrılan kısmın en sağ şeridine girmek yasaktır.
D) Gidişe ayrılan kısmın orta şeridine girmek yasaktır.
5) Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aĢağıdaki cezalardan hangisi verilir?
A) Sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınır.
B) Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır.
C) Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır.
D) Sürücü belgesine 100 ceza puanı verilir.
SRC 2
4
6) Aracın en az iki Ģoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir Ģoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
A) 7 saat
B) 8 saat
C) 10 saat
D) 12 saat
7) AĢağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
A) Nesneleri algılamanın zorlaşması
B) Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi
C) Bakış alanının uzağa odaklanması
D) Araç ergonomisinde değişim
8) AĢağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?
A) Araçların sürekli güvenliğini sağlar.
B) Araçların kaza yapmalarını engeller.
C) İş hacmini ve kalitesini yükseltir.
D) Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.
9) Seyahat acentalarının transfer ve turlarında kullanacakları yolcu taĢıma araçlarında yangın söndürme cihazı bulundurulmasına iliĢkin olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Her 14 koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
B) Her 15 koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
C) Her 14 koltuk için iki adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
D) Her 15 koltuk için iki adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
10) B1 ve B2 yetki belgeleri eki taĢıt belgelerine asgari kapasitenin dıĢında kaydedilecek otobüsler kaç yaĢından büyük olamaz?
A) 8
B) 12
C) 19
D) 20
11) AĢağıdakilerden hangisi Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’nin kapsamı dıĢındadır?
A) Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C) Traktörler ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.
SRC 2
5
12) Tarifeli yolcu taĢımaları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.
D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
13) AĢağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dıĢında kalır?
A) Aracın çalınması.
B) Araçta taşıma sınırından fazla yük ve yolcu taşınması yüzünden meydana gelen zararlar.
C) Aracın yanması.
D) Aracın devrilmesi.
14) AĢağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?
A) Ankara haritası
B) Türkiye haritası
C) Avrupa haritası
D) Dünya haritası
15) Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevkedilmelidir?
A) Yarı oturuş pozisyonu
B) Sırtüstü yatış pozisyonu
C) Yan yatış pozisyonu
D) Yüzükoyun yatış pozisyonu
16) Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B) Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez.
C) Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem bölgesinde görülür.
D) Çıkık ve burkulmalar hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her bölgesinde görülebilir.
17) Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C) Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
D) Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
SRC 2
6
18) AĢağıdakilerden hangisi araçlarda birinci derece güvenlik gereci değildir?
A) Hava yastığı
B) Aynalar
C) Işıklar
D) Lastikler
19) Kuru havada kullanılan aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu aĢağıdakilerden hangisinin kontrolü için kullanılır?
A) Fren mesafesi
B) Duruş mesafesi
C) Takip mesafesi
D) İntikal mesafesi
20) AĢağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki Ģeritten geçilebilir?
A) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
B) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,
C) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların,
D) Yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların,
21) Yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
A) 5 saat
B) 6 saat
C) 11 saat
D) 24 saat
22) AĢağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?
A) Hareket
B) Şiddet
C) Öğrenme
D) Büyüklük
23) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre A1 ve A2 yetki belgesi eki taĢıt belgelerine kaç yaĢından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 20
SRC 2
7
24) I - Araçların online (7x24) ve offline (geçmiĢe yönelik) takibini sağlar.
II - Araçların konumu hassas bir Ģekilde belirlenir.
III - Personelin eğitilmesini sağlar.
IV–Araçlar için hız, bölge, dolaĢım süresi, bekleme süresi gibi koĢullar tanımlanmasını sağlar.
Yukarıdakilerden hangileri “Seyyar Ġzleme Sisteminin” faydalarındandır?
A) I-III-IV
B) I-II-III-IV
C) I-II-III
D) I-II-IV
25) Tarifeli yolcu ve kargo taĢımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aĢağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?
A) Zaman tarifesine
B) Ücret tarifesine
C) Taşıma güzergahı
D) Hepsi
26) Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iĢ günü içinde sigorta Ģirketine ihbar edilir?
A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
27) “Fiziki haritalarda yeryüzü Ģekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir.”
Buna göre yeĢil renk hangi yükselti basamaklarını gösterir?
A) 0-500 m. arası yükseltileri
B) 500-1000 m. arası yükseltileri
C) 1000-1500 m. arası yükseltileri
D) 2000 m. ve üzeri yükseltileri
28) Kafasına darbe alan yaralıda aĢağıdaki hallerden hangisi görülür?
A) Uyku hali
B) Konuşma bozukluğu
C) Bulantı-kusma
D) Hepsi
SRC 2
8
29) Ağır tonajlı taĢıtların hafif tonajlı taĢıtlara göre durma mesafeleri ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Aracın tonajı durma mesafesini etkilemez.
B) Daha kısa mesafede durur.
C) Daha uzun mesafede durur.
D) Diğer taşıtlar ile aynı mesafede durur.
30) Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
31) Yan yana çizilmiĢ iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiĢtir?
A) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.
B) Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır.
C) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.
D) Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır.
32) KavĢaklara yaklaĢırken kaç metre mesafe içinde Ģerit değiĢtirmek yasaktır?
A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m
33) ĠĢaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?
A) Bütün motorlu ve motorsuz araçlarda 1 adet
B) Sadece motorlu araçlarda 1 adet
C) Özel otomobillerde 1 adet
D) Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün motorlu araçlarda en az 2 adet
34) Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın/mesafenin kaç metreyi geçmemesi gerekir?
A) 3 metre
B) 4 metre
C) 5 metre
D) 6 metre
SRC 2
9
35) BirleĢik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aĢamaz?
A) 60 saat
B) 70 saat
C) 80 saat
D) 90 saat
36) TaĢıt Ģoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?
A) 15 gün
B) 1 ay
C) 3 ay
D) 6 ay
37) AĢağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?
A) Refleks
B) El-ayak koordinasyonu
C) Karar verme/muhakeme yeteneği
D) Başkalarına karşı yargı ve tutumlar
38) Bir kiĢinin kendisini karĢısındaki kiĢinin yerine koyarak, olaylara onun bakıĢ açısıyla bakması ve o kiĢinin duygu ve düĢüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?
A) Kişilik tanımı yapabilme yeteneği
B) Empati yeteneği
C) Bireyin kendini ifade edebilme gücü
D) Yaratıcılık yeteneği
39) Seyahat acenteleri hizmetlerine göre kaç grupta toplanırlar?
A) İki
B) Üç
C) Dört
D) Beş
40) Yakını ve uzağı gösteren farlar geceleri ortalama kaç metre ilerisini aydınlatacak Ģekilde ayarlanmalıdır?
A) 20 - 50
B) 25 - 75
C) 25 - 100
D) 50 – 100
SRC 2
10
41) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz.
B) Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz.
C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
D) Taşıtın içinde yolcularla birlikte özel kafeslerinde canlı hayvan taşınabilir.
42) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
B) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir.
C) Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başkasına satılamaz.
D) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz.
43) Yolcu taĢımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taĢıtın kalkıĢ noktasından varıĢ noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karĢılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?
A) Mali Sorumluluk Sigortası
B) Kasko Sigortası
C) CMR Sigortası
D) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
44) Karayolu TaĢıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara iliĢkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iĢ günü içerisinde ödemek zorundadır?
A) 5 iş günü içinde
B) 8 iş günü içinde
C) 10 iş günü içinde
D) 30 iş günü içinde
45) Tarifeli yolcu taĢımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taĢıma hat sayısı neye göre belirlenir?
A) Özmal taşıt sayısına göre
B) Özmal koltuk kapasitesine göre
C) Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D) Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
46) AĢağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
A) Geniş alanları gösterir.
B) Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
C) Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür.
D) Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür.
SRC 2
11
47) AĢağıdaki kanama türlerinden hangisinde hayati tehlike söz konusudur?
A) Toplardamar kanaması
B) Atardamar kanaması
C) Kılcaldamar kanaması
D) Kulak kanaması
48) Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
B) Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
C) Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
D) Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
49) AĢağıdakilerden hangisi bozuk amortisörün araç üzerindeki etkilerinden birisi değildir?
A) Direksiyon sertleşir
B) Fren zayıflar
C) Süspansiyon yumuşar
D) Motor titreşimli çalışır
50) Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır.
B) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar.
C) Lastik basıncı arttıkça kat edilen mesafe azalır.
D) Lastik basıcı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur.
SRC 2
12
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
Bu bölüm salon baĢkanı tarafından sınav baĢlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları adaylara dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır.
1. Sınav giriĢ belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.
2. Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek zorundadırlar.
3. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 15 dakika sonra salona alınmazlar.
4. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıların değiştirilmesini salon başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak uçlu kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
5. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini kontrol ediniz. Sınav kitapçık türü bölümünü mutlaka doldurunuz. Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozuksa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz.
6. Sınava; karalama kağıdı, telsiz, silah, elektronik cihazlar vb. araçlarla girilmez. Bu Ģekilde sınava girenlerin sınavı geçersiz sayılır. Adaylara ait cep telefonları sınav süresince kapalı olarak Salon Başkanı’na teslim edilecektir.
7. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.
8. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
9. Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
10. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.
11. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru eşit puandır.
12. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
13. Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir Ģekilde almanız yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılır.
14. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar.
15. Sınav süresi 60 dakika olup, sınavın ilk 15 (on beş) dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır.
BAŞARILAR DİLERİZ.
1) Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yolcu taĢımasında kullanılan, sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aĢmayan motorlu araçlara ne ad verilir?
A) M1 sınıfı
B) M2 sınıfı
C) N1 sınıfı
D) N2 sınıfı
2) Aracın su dolu derin bir çukura girmesi nedeniyle, fren balatalarının ıslanması halinde frenin tutunma özelliğinin azaldığı durumlarda aĢağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Fren balatalarının kuruması için beklenir.
B) Fren balatalarının kuruması için birkaç sefer kısa sürelerde hafifçe frene basılıp bırakılır.
C) Fren balatalarının kuruması için hız artırılır.
D) Fren balatalarının kuruması için hız azaltılır.
3) KavĢaklarda ilk geçiĢ kuralları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara geçiş hakkı vermek zorundadır.
B) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır.
C) Trafik yoğunluğu bakımından kolları eşit olan kavşakta soldaki araç sürücüleri sağdaki araca geçiş hakkı vermek zorundadır.
D) Motorlu araç sürücüleri lastik tekerlekli traktör ile iş makinesine geçiş hakkı vermek zorundadır.
4) Aksine bir iĢaret bulunmadıkça, sürücülerin bölünmüĢ yolların hangi bölümüne girmesi yasaktır?
A) Karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölüme girmek yasaktır.
B) Gidişe ayrılan kısmın en sol şeridine girmek yasaktır.
C) Gidişe ayrılan kısmın en sağ şeridine girmek yasaktır.
D) Gidişe ayrılan kısmın orta şeridine girmek yasaktır.
5) Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aĢağıdaki cezalardan hangisi verilir?
A) Sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınır.
B) Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır.
C) Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır.
D) Sürücü belgesine 100 ceza puanı verilir.
SRC 2
4
6) Aracın en az iki Ģoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir Ģoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
A) 7 saat
B) 8 saat
C) 10 saat
D) 12 saat
7) AĢağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
A) Nesneleri algılamanın zorlaşması
B) Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi
C) Bakış alanının uzağa odaklanması
D) Araç ergonomisinde değişim
8) AĢağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?
A) Araçların sürekli güvenliğini sağlar.
B) Araçların kaza yapmalarını engeller.
C) İş hacmini ve kalitesini yükseltir.
D) Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.
9) Seyahat acentalarının transfer ve turlarında kullanacakları yolcu taĢıma araçlarında yangın söndürme cihazı bulundurulmasına iliĢkin olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Her 14 koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
B) Her 15 koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
C) Her 14 koltuk için iki adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
D) Her 15 koltuk için iki adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
10) B1 ve B2 yetki belgeleri eki taĢıt belgelerine asgari kapasitenin dıĢında kaydedilecek otobüsler kaç yaĢından büyük olamaz?
A) 8
B) 12
C) 19
D) 20
11) AĢağıdakilerden hangisi Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’nin kapsamı dıĢındadır?
A) Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C) Traktörler ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.
SRC 2
5
12) Tarifeli yolcu taĢımaları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.
D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
13) AĢağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dıĢında kalır?
A) Aracın çalınması.
B) Araçta taşıma sınırından fazla yük ve yolcu taşınması yüzünden meydana gelen zararlar.
C) Aracın yanması.
D) Aracın devrilmesi.
14) AĢağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?
A) Ankara haritası
B) Türkiye haritası
C) Avrupa haritası
D) Dünya haritası
15) Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevkedilmelidir?
A) Yarı oturuş pozisyonu
B) Sırtüstü yatış pozisyonu
C) Yan yatış pozisyonu
D) Yüzükoyun yatış pozisyonu
16) Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B) Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez.
C) Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem bölgesinde görülür.
D) Çıkık ve burkulmalar hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her bölgesinde görülebilir.
17) Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C) Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
D) Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
SRC 2
6
18) AĢağıdakilerden hangisi araçlarda birinci derece güvenlik gereci değildir?
A) Hava yastığı
B) Aynalar
C) Işıklar
D) Lastikler
19) Kuru havada kullanılan aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu aĢağıdakilerden hangisinin kontrolü için kullanılır?
A) Fren mesafesi
B) Duruş mesafesi
C) Takip mesafesi
D) İntikal mesafesi
20) AĢağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki Ģeritten geçilebilir?
A) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
B) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,
C) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların,
D) Yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların,
21) Yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
A) 5 saat
B) 6 saat
C) 11 saat
D) 24 saat
22) AĢağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?
A) Hareket
B) Şiddet
C) Öğrenme
D) Büyüklük
23) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre A1 ve A2 yetki belgesi eki taĢıt belgelerine kaç yaĢından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 20
SRC 2
7
24) I - Araçların online (7x24) ve offline (geçmiĢe yönelik) takibini sağlar.
II - Araçların konumu hassas bir Ģekilde belirlenir.
III - Personelin eğitilmesini sağlar.
IV–Araçlar için hız, bölge, dolaĢım süresi, bekleme süresi gibi koĢullar tanımlanmasını sağlar.
Yukarıdakilerden hangileri “Seyyar Ġzleme Sisteminin” faydalarındandır?
A) I-III-IV
B) I-II-III-IV
C) I-II-III
D) I-II-IV
25) Tarifeli yolcu ve kargo taĢımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aĢağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?
A) Zaman tarifesine
B) Ücret tarifesine
C) Taşıma güzergahı
D) Hepsi
26) Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iĢ günü içinde sigorta Ģirketine ihbar edilir?
A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
27) “Fiziki haritalarda yeryüzü Ģekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir.”
Buna göre yeĢil renk hangi yükselti basamaklarını gösterir?
A) 0-500 m. arası yükseltileri
B) 500-1000 m. arası yükseltileri
C) 1000-1500 m. arası yükseltileri
D) 2000 m. ve üzeri yükseltileri
28) Kafasına darbe alan yaralıda aĢağıdaki hallerden hangisi görülür?
A) Uyku hali
B) Konuşma bozukluğu
C) Bulantı-kusma
D) Hepsi
SRC 2
8
29) Ağır tonajlı taĢıtların hafif tonajlı taĢıtlara göre durma mesafeleri ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Aracın tonajı durma mesafesini etkilemez.
B) Daha kısa mesafede durur.
C) Daha uzun mesafede durur.
D) Diğer taşıtlar ile aynı mesafede durur.
30) Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
31) Yan yana çizilmiĢ iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiĢtir?
A) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.
B) Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır.
C) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.
D) Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır.
32) KavĢaklara yaklaĢırken kaç metre mesafe içinde Ģerit değiĢtirmek yasaktır?
A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m
33) ĠĢaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?
A) Bütün motorlu ve motorsuz araçlarda 1 adet
B) Sadece motorlu araçlarda 1 adet
C) Özel otomobillerde 1 adet
D) Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün motorlu araçlarda en az 2 adet
34) Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın/mesafenin kaç metreyi geçmemesi gerekir?
A) 3 metre
B) 4 metre
C) 5 metre
D) 6 metre
SRC 2
9
35) BirleĢik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aĢamaz?
A) 60 saat
B) 70 saat
C) 80 saat
D) 90 saat
36) TaĢıt Ģoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?
A) 15 gün
B) 1 ay
C) 3 ay
D) 6 ay
37) AĢağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?
A) Refleks
B) El-ayak koordinasyonu
C) Karar verme/muhakeme yeteneği
D) Başkalarına karşı yargı ve tutumlar
38) Bir kiĢinin kendisini karĢısındaki kiĢinin yerine koyarak, olaylara onun bakıĢ açısıyla bakması ve o kiĢinin duygu ve düĢüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?
A) Kişilik tanımı yapabilme yeteneği
B) Empati yeteneği
C) Bireyin kendini ifade edebilme gücü
D) Yaratıcılık yeteneği
39) Seyahat acenteleri hizmetlerine göre kaç grupta toplanırlar?
A) İki
B) Üç
C) Dört
D) Beş
40) Yakını ve uzağı gösteren farlar geceleri ortalama kaç metre ilerisini aydınlatacak Ģekilde ayarlanmalıdır?
A) 20 - 50
B) 25 - 75
C) 25 - 100
D) 50 – 100
SRC 2
10
41) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz.
B) Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz.
C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
D) Taşıtın içinde yolcularla birlikte özel kafeslerinde canlı hayvan taşınabilir.
42) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
B) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir.
C) Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başkasına satılamaz.
D) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz.
43) Yolcu taĢımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taĢıtın kalkıĢ noktasından varıĢ noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karĢılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?
A) Mali Sorumluluk Sigortası
B) Kasko Sigortası
C) CMR Sigortası
D) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
44) Karayolu TaĢıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara iliĢkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iĢ günü içerisinde ödemek zorundadır?
A) 5 iş günü içinde
B) 8 iş günü içinde
C) 10 iş günü içinde
D) 30 iş günü içinde
45) Tarifeli yolcu taĢımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taĢıma hat sayısı neye göre belirlenir?
A) Özmal taşıt sayısına göre
B) Özmal koltuk kapasitesine göre
C) Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D) Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
46) AĢağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
A) Geniş alanları gösterir.
B) Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
C) Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür.
D) Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür.
SRC 2
11
47) AĢağıdaki kanama türlerinden hangisinde hayati tehlike söz konusudur?
A) Toplardamar kanaması
B) Atardamar kanaması
C) Kılcaldamar kanaması
D) Kulak kanaması
48) Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
B) Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
C) Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
D) Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
49) AĢağıdakilerden hangisi bozuk amortisörün araç üzerindeki etkilerinden birisi değildir?
A) Direksiyon sertleşir
B) Fren zayıflar
C) Süspansiyon yumuşar
D) Motor titreşimli çalışır
50) Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır.
B) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar.
C) Lastik basıncı arttıkça kat edilen mesafe azalır.
D) Lastik basıcı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur.
SRC 2
12
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
Bu bölüm salon baĢkanı tarafından sınav baĢlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları adaylara dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır.
1. Sınav giriĢ belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.
2. Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek zorundadırlar.
3. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 15 dakika sonra salona alınmazlar.
4. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıların değiştirilmesini salon başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak uçlu kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
5. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini kontrol ediniz. Sınav kitapçık türü bölümünü mutlaka doldurunuz. Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozuksa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz.
6. Sınava; karalama kağıdı, telsiz, silah, elektronik cihazlar vb. araçlarla girilmez. Bu Ģekilde sınava girenlerin sınavı geçersiz sayılır. Adaylara ait cep telefonları sınav süresince kapalı olarak Salon Başkanı’na teslim edilecektir.
7. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.
8. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
9. Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
10. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.
11. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru eşit puandır.
12. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
13. Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir Ģekilde almanız yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılır.
14. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar.
15. Sınav süresi 60 dakika olup, sınavın ilk 15 (on beş) dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır.
BAŞARILAR DİLERİZ.

Ders Dökümanları
Hava Durumu